ANGAJĂRI la Direcţia Copilului VÂLCEA. 14 posturi disponibile…

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a scos la concurs 14 posturi rămase vacante. Funcţiile disponibile sunt următoarele: psiholog, terapeut ocupaţional, asistent medical, infirmieră/îngrijitor bătrâni (9 posturi), administrator şi muncitor calificat bucătar.

Persoanele interesate trebuie să aibă următoarele documente la dosar: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Data limită de depunere a dosarelor este de 15 noiembrie 2017, ora 13.00, urmând a susţine proba scrisă a concursului în data de 22 noiembrie 2017, ora 10.00, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

loading...

You May Also Like