ANUNŢ. Concurs la Păușești pentru un post de șofer

/

      PRESADMIN SRL, cu sediul in comuna Păușești, Str. Principala, Nr. 80, Județul Vâlcea,organizează în condițiile legii concurs de recrutare si selecție, pe perioada nedeterminata, în vederea ocupării postului vacant:

Compartimentul TRANSPORTURI – SOFER CAT. B, C, CE si D1 post

               Concursul se va organiza la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80, Județul Vâlcea, după cum urmează:

– proba scrisa 16.08.2021 ora 10:00

– interviu 17.08.2021 ora 10:00          

     A.  Condiții generale de participare la concurs:

• Sa aibă cetățenie romana si domiciliul in Romania;

• Cunoaște limba romana, scris si vorbit;

• Sa aibă vârsta minima reglementata de prevederile legale;

• Sa aibă capacitate deplina de exercițiu;

• Sa îndeplinească condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelorposturilor vizate; 

• Sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverințeimedicale eliberate de medicul familie;

• Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibila, cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

• Sa aibă capacitatea de a lucra in colectiv si disponibilitatea de a lucra uneori in weekend;

• Condiții de studii: absolvent liceu, scoală profesionala sau 10 clase (cu diploma)

• Condiții de vechime: minimum 1 an vechime in cat. D.

• Cerințe: categoria D;

*Constituie avantaj: atestat transport persoane;

• Oferte: se oferă salariu atractiv;

C. Condiții de desfășurare a interviului:

• Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:13.08 2021, ora 16:00

• Dosarele se depun la sediul social al PRESADMIN SRL, situat în Comuna Păușești, str. Principala,  nr. 80.

​Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conțineurmătoarele documente:

 1. Cerere de înscriere adresata conducătorului  unității (se găsește la organizator)

 2. Copia actului de identitate;

 3. Copie certificat de naștere;

 4. Copie certificat de căsătorie, daca este cazul;

 5. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor șialtor documente care atesta pregătirea profesionala, pentru postul vizat; 

 6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

 7. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

9. Cazier judiciar. 

        Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

       Bibliografia este atașata la prezentul anunț.

       Relații suplimentare se pot obține la sediul societății si la tel. 0747.656.111 sau 0741.816.821

​Administrator,

  SC. PRESADMIN SRL,​                                                     

BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER PROFESIONIST CAT. D DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI TRANSPORTURI1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;2. H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectuează activitățimobile de transport rutier, cu modificările si completările ulterioare;3. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Administrator

   SC. PRESADMIN SRL,

loading...

You May Also Like