ANUNȚ DE LICITAȚIE VÂNZARE, domeniu privat

/

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria comunei Tomșani, strada Principală, nr.comuna Tomșani judeţul Vâlcea, telefon 0250863550email : tomsani@vl.e-adm.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren în suprafață de 795 mp, situat în localitatea BălțăteniCF 36431numar cadastral 36431proprietatea privată a Comunei Tomșani, cu destinaţia înființare plantație pomicolă

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80 din data de 22.11 2022

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registru Agricol al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tomșani, comuna Tomșani, strada Principală nr.1 judeţul Vâlcea

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Tomșani

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.12.2022, ora 12,00 (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

4. Informații privind ofertele: 

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 19.12.2022 ora 10,00 (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 de  zile calendaristice)

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: ComunaTomșani, strada Principală nr.1 județuVâlcea

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.12.2022 ora 12,00 la sediul Comunei Tomșani, str. Principală nr.1 județul Vâlcea

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, judeṭul Vâlcea, telefon: 0250739120, fax: 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.11/2022.

PRIMAR:  ANDREI NICOLAE                                                SECRETAR GENERAL: VASILE CRISTINA

loading...

You May Also Like