ANUNȚ privind închirierea prin licitaţie publică a unor spații din incinta domeniului public al Comunei Tomșani, județul Vâlcea

/

 1. Informaţii generale privind proprietar :COMUNA TOMȘANI, Sat Tomșani, Judetul Vâlcea, str. Principală nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomșani@vl.e-adm.ro, Persoană contact Vasile Cristina
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:
  Două spații situate în clădirea Căminului Cultural din satul Foleștii de Sus, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, județul Vâlcea, în suprafață de 20,4 mp, respectiv în suprafață de 23,47 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Tomșani.
  Închirierea se face conform art. 333 şi art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform H.C.L. nr.38/16.05.2022.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tomșani.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul contabilitate, sat Tomșani, strada Principală nr.1, comuna Tomșani, judeṭul Vâlcea.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: – este gratuit.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00.

 1. Informaţii privind ofertele:
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2022, ora 12.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tomșani, sat Tomșani, strada Principală nr.1, judeṭul Vâlcea.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 2. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2022, ora 14.00 la sediul Comunei Tomșani.
 3. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, localitatea Vâlcea, Scuarul Revolutiei nr. 1, judeṭul Vâlcea, telefon 0250739120, fax 0250732207, e-mail: tr-valcea@just.ro.
 4. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.05.2022

PRIMAR, Andrei Nicolae

Secretar General UAT Tomșani, Vasile Cristina

loading...

You May Also Like