ANUNŢ. Post de electrician, scos la concurs la Păușești

      PRESADMIN SRL, cu sediul in comuna Păușești, Str. Principala, Nr. 80, Județul Vâlcea,organizează în condițiile legii concurs de recrutare si selecție, pe perioada nedeterminata, în vederea ocupării postului vacant:

1.Compartimentul ILUMINAT PUBLIC

​Electrician: 1 post

        Constituie avantaj experienta in domeniul instalatiilor termice!

       Concursul consta in susținerea unui interviu, care se va desfășura la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80, Județul Vâlcea, în data de 16.07.2021 ora 10:00.          

     A.  Condiții generale de participare la interviu:

• Sa aibă cetățenie romana si domiciliul in Romania;

• Cunoaște limba romana, scris si vorbit;

• Sa aibă vârsta minima reglementata de prevederile legale;

• Sa aibă capacitate deplina de exercițiu;
• Sa îndeplinească condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelorposturilor vizate; 

• Sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverințeimedicale eliberate de medicul familie;

• Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibila, cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

• Condiții de studii: medii cu diplomă/certificat de absolvire/certificate de calificare pentru postul de, ELECTRICIAN 

• Condiții de vechime: * minimum 10 ani vechime.

C. Condiții de desfășurare a interviului:

• Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:14.07 2021, ora 16

• Dosarele se depun la sediul social al PRESADMIN SRL, situat în Comuna Păușești, str. Principala,  nr. 80.

• Interviul se susține în data de16. 07.2021 ora 10:00, la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala,  nr. 80, Județul Vâlcea.

​Concursul consta in 2 etape succesive :

​- selecția dosarelor;

​- interviul 

​Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conțineurmătoarele documente:

 1. Cerere de înscriere adresata conducătorului  unității;

 2. Copia actului de identitate;

 3. Copie certificat de naștere;

 4. Copie certificat de căsătorie, daca este cazul;

 5. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor șialtor documente care atesta pregătirea profesionala, pentru postul vizat; 

 6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

7. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

9. Cazier judiciar. 

        Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

       Condițiile de participare la concurs, si bibliografia stabilita se afișează la sediul societății.

       Relații suplimentare se pot obține la sediul societății si la nr. tel. 0747656111

Administrator,

SC. PRESADMIN SRL

loading...

You May Also Like