Primăria Comunei Vaideeni organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector II din cadrul Biroului proiecte şi achiziţii publice

Primăria Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual pe perioadă determinată, a unui post vacant de inspector II din cadrul Biroului proiecte şi achiziţii publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Concursul se va organiza după următorul calendar:
– 19.05.2020 termenul limită de depunere a dosarelor, ora 16.00
– 22.05.2020 – selecţia dosarelor de înscriere;
– 02.06.2020 – proba scrisă, ora 10.00;
– 04.06.2020 – proba interviu, ora 10.00.

Probele se vor susţine la sediul Primăriei Comunei Vaideeni,din localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea.

Dosarul de concurs va conține urmatoarele documente:
a)- cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autorității sau institutiei publice organizatoare;
b) – copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,potrivit legii,dupa caz;
c) – copia certificatului de naștere;
d) – copia certificatului de căsătorie,daca este cazul;
e) – copiile actelor care atesta pregatirea și experiența profesională;
f) – carnetul de munca sau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea în munca,in meserie și/sau inspecialitatea studiilor, în copie;
g) – cazierul judiciar sau o declarație pe propia raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candideaza;
h) – adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) – curriculum vitae;
Actele prevazute la lit.b)-f) vor fi prezentate și în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la lit. g),candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la inscriere o declarație pe propia raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Dosarul de concurs se depune la secretarul comisiei de concurs,ultima zi de depunere fiind 19.05.2020 ora 16.00.

Condiţiile generale de participare la concurs – sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, respectiv:
a – are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c – are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d – are capacitate deplină de exerciţiu;
e – are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f – îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g – nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participarii la concurs:

Condiţii de studii – studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă.
Condiții de vechime
– vechime în munca – 2 ani
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la etapa precedentă.
Atribuţiile postului:
1.Asigura implementarea proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambusabile postaderare, precum și din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile;
2.Urmărește asigurarea sustenabilitatii proiectelor,conform obligatiilor asumate prin contractele de finanțare;
3.Participa la intâlniri de lucru în cadrul diverselor programe/instruiri privind mecanismele financiare ale absorbţiei finanţărilor nerambursabile;
4.Se documentează permanent și identifică modalitaţi de creștere a gradului de absorbtie a finanţărilor nerambursabile;
5.Se documentează permanant în domeniul relațiilor externe, absorbtiei finantarilor nerambursabile și afacerilor europene;
6.Asigura rezolvarea în termen a documentelor repartizate, in conformitate cu legislatia si cu reglementarile interne în vigoare;
7.Elaboreaza expuneri de motive, rapoarte de specialitate și proiecte de hotarari ale Consiliului Local Vaideeni în domeniul de activitate al Biroului proiecte;
8.Coloborează cu celelalte structuri ale Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vaideeni, cu Institutia Prefectului – Judetul Valcea, cu Serviciile publice deconcentrate
9.Cu autoritățile și instituţiile publice din judet, în vederea asigurarii îndeplinirii competentelor în condiții de legalitate, eficiența și eficacitate;
10.Monitorizarea și identificarea oportunitatile de finanțare pentru dezvoltarea de proiecte ale Comunei Vaideeni;
11.Elaboreaza documentele și intreprinde demersurile necesare pentru pregatirea proiectelor Comunei Vaiedeeni (identificare nevoi, oportunitati, parteneri, elaborare cereri de finanțare, bugete și documentatii conexe s.a.m.d) pana la semnarea contractelor de finanțare;
12.Asigura legătura permanenta cu organizatiile în care Comuna Vaideeni este membru (Asociatia Grupul de Acțiune Locala Microregiunea Horezu etc);
13.Participa la cursuri de perfectionare în domeniul de activitate;
14.Atribuţii privind achiziţii publice;
15.Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de superiorii ierarhici.

loading...

You May Also Like