Primăria Comunei Vaideeni organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector II din cadrul Biroului proiecte şi achiziţii publice

/

Primăria Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual pe perioadă determinată, a unui post vacant de inspector II din cadrul Biroului proiecte şi achiziţii publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Concursul se va organiza după următorul calendar:
– 19.05.2020 termenul limită de depunere a dosarelor, ora 16.00
– 22.05.2020 – selecţia dosarelor de înscriere;
– 02.06.2020 – proba scrisă, ora 10.00;
– 04.06.2020 – proba interviu, ora 10.00.

Probele se vor susţine la sediul Primăriei Comunei Vaideeni,din localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea.

Dosarul de concurs va conține urmatoarele documente:
a)- cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autorității sau institutiei publice organizatoare;
b) – copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,potrivit legii,dupa caz;
c) – copia certificatului de naștere;
d) – copia certificatului de căsătorie,daca este cazul;
e) – copiile actelor care atesta pregatirea și experiența profesională;
f) – carnetul de munca sau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea în munca,in meserie și/sau inspecialitatea studiilor, în copie;
g) – cazierul judiciar sau o declarație pe propia raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candideaza;
h) – adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) – curriculum vitae;
Actele prevazute la lit.b)-f) vor fi prezentate și în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la lit. g),candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la inscriere o declarație pe propia raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Dosarul de concurs se depune la secretarul comisiei de concurs,ultima zi de depunere fiind 19.05.2020 ora 16.00.

Condiţiile generale de participare la concurs – sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, respectiv:
a – are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c – are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d – are capacitate deplină de exerciţiu;
e – are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f – îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g – nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participarii la concurs:

Condiţii de studii – studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă.
Condiții de vechime
– vechime în munca – 2 ani
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la etapa precedentă.
Atribuţiile postului:
1.Asigura implementarea proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambusabile postaderare, precum și din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile;
2.Urmărește asigurarea sustenabilitatii proiectelor,conform obligatiilor asumate prin contractele de finanțare;
3.Participa la intâlniri de lucru în cadrul diverselor programe/instruiri privind mecanismele financiare ale absorbţiei finanţărilor nerambursabile;
4.Se documentează permanent și identifică modalitaţi de creștere a gradului de absorbtie a finanţărilor nerambursabile;
5.Se documentează permanant în domeniul relațiilor externe, absorbtiei finantarilor nerambursabile și afacerilor europene;
6.Asigura rezolvarea în termen a documentelor repartizate, in conformitate cu legislatia si cu reglementarile interne în vigoare;
7.Elaboreaza expuneri de motive, rapoarte de specialitate și proiecte de hotarari ale Consiliului Local Vaideeni în domeniul de activitate al Biroului proiecte;
8.Coloborează cu celelalte structuri ale Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vaideeni, cu Institutia Prefectului – Judetul Valcea, cu Serviciile publice deconcentrate
9.Cu autoritățile și instituţiile publice din judet, în vederea asigurarii îndeplinirii competentelor în condiții de legalitate, eficiența și eficacitate;
10.Monitorizarea și identificarea oportunitatile de finanțare pentru dezvoltarea de proiecte ale Comunei Vaideeni;
11.Elaboreaza documentele și intreprinde demersurile necesare pentru pregatirea proiectelor Comunei Vaiedeeni (identificare nevoi, oportunitati, parteneri, elaborare cereri de finanțare, bugete și documentatii conexe s.a.m.d) pana la semnarea contractelor de finanțare;
12.Asigura legătura permanenta cu organizatiile în care Comuna Vaideeni este membru (Asociatia Grupul de Acțiune Locala Microregiunea Horezu etc);
13.Participa la cursuri de perfectionare în domeniul de activitate;
14.Atribuţii privind achiziţii publice;
15.Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de superiorii ierarhici.

loading...

You May Also Like