PRIMĂRIA PĂUȘEȘTI OTĂSĂU: ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

/

​1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

          Comuna Păușești, Str. Principală, nr.81, județul Vâlcea, cod fiscal: 2541851, telefon/fax: +0250774060, e-mail: primariapausestiotasau@yahoo.com.

​2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriatspațiu – clădire, cu destinația de cabinet medical stomatologic, în suprafață de 31 m.p., proprietate privată a comunei Păușești, situat în intravilanul comunei Păușești, satul Păușești – Otăsău, str. Principală  nr.4, județul Vâlcea. Închirierea se face conform art.332 – 348 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si în baza prevederilor H.C.L. nr.68/21.12.2020. 

​3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

​3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuireprin solicitare scrisă la sediul Primăriei comunei Păușești.

​3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Compartimentul contabilitate – achiziții publice  din cadrul Primăriei comuneiPăușești, str. Principală  nr.81 județul Vâlcea.

​3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire este de 10 lei/exemplar, ce se achită la casieria Primăriei comunei Păușești.

​3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor:24.02.2021, ora 15.00.

​4. Informaţii privind ofertele: 

​4.1. Data limită de depunere a ofertelor04.03.2021 ora 12:00

​4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Păușești, str. Principală  nr.81, județul Vâlcea.

​4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

​5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:  04.03.2021 ora 13:00, la sediul Primăriei comunei Păușești, str. Principală  nr.81, județul Vâlcea, sala de ședințe.

​6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, Rm. Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei nr.1, județul Vâlcea, Tel.0250 739120, fax 0250 732207, e-mail tr.valcea.civil2@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării09.02.2021.

Primar,

Cătălin Avan

loading...

You May Also Like