Rețeaua școlară pentru anul viitor, aprobată în CL la Orlești

/

La ultima ședință a Consiliului Local, aleșii din Orlești au aprobat rețeaua școlară ce urmează a funcționa pe raza comunei Orlești în anul școlar 2023-2024, cu structurile aferente, după cum urmează:

  • Școala Gimnazială comuna Orlești – unitate cu personalitate juridica;
  • Grădinița cu program normal, comuna Orlesti – structură.

Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al comunei Orlesti își are sediul reglementării juridice în cuprinsul prevederilor art. 19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare, ale OMEC nr.6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată.

Organizarea rețelei școlare este procesul de stabilire a unităților de învățământ preuniversitar autorizate/acreditate de stat și particular care vor funcționa în anul școlar următor pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

În conformitate cu prevederile art. 61, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare, „Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare”, iar conform prevederilor art. 19, alin. (4) din cuprinsul aceluiași act normativ, „Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică – ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică- și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.”

În considerarea prevederilor art. 129 alin. 7 lit. a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, competența adoptării prezentului proiect de hotărâre aparține autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al comunei Orlești.

Hotărârea a fost adoptată luind în dezbatere referatul de aprobare precum și proiectul de hotărâre întocmit de viceprimarul comunei Orlești, județul Vâlcea, prin care propune aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2023-2024 în comuna Orlești, județul Vâlcea, precum și raportul compartimentului de specialitate prin care se propune aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2021-2022 în comuna Orlești, judetul Valcea; Având în vedere Raportul argumentativ privind rețeaua școlară pentru anul 2023-2024, întocmit de Școala Gimnazială Orlești, înregistrat sub nr. 1078 din 21.11.2022;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, precum și de raportul de avizare a proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei;

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr.1/2011 privind educația națională și art. 4 alin. 3 din HG 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar, cu modificările ulterioare, Ordinul Administrației Publice nr. 6217/2022 de aprobare a Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare și art. 129 alin. 7 lit. a din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

loading...

You May Also Like