VÂLCEA: Şedinţe publice pentru repartizarea posturilor din învăţământ

/

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea anunţă organizarea a patru şedinţe publice pentru repartizarea posturilor vacante din învăţământul vâlcean. Astfel, prima şedinţă va avea loc în data de 8 august 2016, ora 9.00, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Rm. Vâlcea, atunci când vor fi repartizate posturilor candidaţilor care au obţinut media peste 7 la titularizare.

Cea de-a doua şedinţă publică va fi organizată pe 19 august 2016, ora 9.00, la Colegiul National „Mircea cel Batran” din Rm. Valcea, o şedinţă dedicată detaşărilor titularilor din învăţământ. Mai exact, vor fi soluţionate cererile de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată.

O altă şedinţă va avea loc pe 24 august 2016, ora 9.00, la Colegiul National Mircea cel Batran din Rm Valcea, când va fi repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Ultima şedinţă este pe 26 august 2016. ora 9.00, tot la Colegiul National Mircea cel Batran din Rm. Valcea, pentru repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2016-2017.

**************************************************************************************

Anunţ repartizarea candidaţilor pe posturi/catedre vacante/rezervate in sesiunea 2016

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar in anul şcolar 2016-2017, aprobata prin OMECS nr. 5559/27.10.2015

Secţiunea a V-a

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

Art. 61 (8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului sau cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisa)* 3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului sau cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)* 3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

(13) In cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordine, după:

 1. domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
 2. gradul didactic;
 3. media de departajare calculată conform anexei nr. 15;
 4. media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.

Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează în şedinţă publică organizată de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului.

 • Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obţinute la concurs, conform 61 alin. (8) şi (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii. în cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 61 alin. (13) şi (14). în cadrul şedinţelor publice de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). In cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.
 • Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, astfel:
 1. repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 2. transformarea posturilor didactice/catedrele pentru angajare pe perioadă nedeterminată, rămase neocupate după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la a), în posturi pentru angajare pe perioadă determinată.
 • în situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice!catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare numai după repartizarea candidaţilor la nivel judeţean, înainte de atribuirea orelor în regim de cumul/plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
 • Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, publicate pentru concurs, cu menţiunea „contract M.E.C.S”, se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste posturi didactice/catedre îşi păstrează menţiunea şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului, în situaţia în care absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice obţin minimum media la concurs, 5 (cinci) conform 61 alin. (9); situaţiile excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
 • Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să fi promovat aceasta probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului.
 • In învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.
 • Candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ pot participa la etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) a), atât timp cât, ulterior repartizării, mai îndeplinesc condiţiile legale de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ.

Art. 75 (1) In baza situaţiei privind repartizarea candidaţilor, transmisă inspectoratului şcolar de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2016.

 • In baza deciziei de repartizare, semnată de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie, până la data de 31 august 2016, cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu 1 septembrie 2016, după cum urmează:
 1. contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi care au dobândit definitivarea în învăţământ;
 2. contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi;
 3. contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.
 • Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după promovarea examenului naţional de definitivare în învăţământ.
 • Candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post/catedră până cel târziu la data de 31 august 2016, în vederea încheierii contractului individual de muncă. In cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile, de la data de 31 august 2016, pentru încheierea contractului individual de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi naturale , care pot fi justificate cu documente.
 • 76 (1) Directorul unităţii de învăţământ transmite inspectoratului şcolar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, lista candidaţilor rămaşi nerepartizaţi, precum şi lista candidaţilor repartizaţi.
 • Candidaţii rămaşi nerepartizaţi se repartizează în şedinţele publice organizate ulterior la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform prevederilor prezentei Metodologii.
 • Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după operaţiunile prevăzute la 74-75, se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic, în condiţiile prezentei Metodologii.

ŞEDINŢE PUBLICE PENTRU REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR:

Şedinţa publica: 8 august 2016. ora 9.00. la Colegiul National Mircea cel Batran din Rm. Valcea (Titularizare)

– Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Şedinţa publica: 19 august 2016, ora 9.00, la Colegiul National Mircea cel Batran din Rm. Valcea (Detaşare – titulari)

Soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată.

Repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere prin continuitate şi detaşarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor. (Suplinitori calificaţi)

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie.

Şedinţa publica: 24 august 2016, ora 9.00, la Colegiul National Mircea cel Batran din Rm Valcea (Detaşare – titulari)

Repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Şedinţa publica: 26 august 2016. ora 9.00, la Colegiul National Mircea cel Batran din Rm. Valcea (Suplinitori calificaţi)

–           Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2016-2017, conform art. 60 şi 85 din Metodologie

–           Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, conform art. 90 din Metodologie.
Art. 90 (1) Repartizarea candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, după etapa de detaşare a personalului didactic titular, pe perioadă determinată la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în baza datelor existente în sistemul informatizat, se realizează în şedinţă publică, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în ordine, astfel:

ORDINEA REPARTIZĂRII SUPLINITORILOR CALIFICAŢI IN ŞEDINŢELE PUBLICE:

 1. a) candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul din sesiunea 2016, conform 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii;
 1. candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017;
 2. candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2016, conform 61 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
 3. candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform 61 alin. (9), care au susţinut atât inspecţiile speciale la clasă/probele practice, cât şi proba scrisă în cadrul concursului în alte judeţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
 4. candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 5. candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 6. candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au susţinut proba scrisă în profilul postului în judeţul/municipiul Bucureşti şi proba practică/orală în profilul postului conform 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a notelor;
 7. candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2016, care au susţinut proba scrisă în profilul postului în alte judeţe şi proba practică/orală în profilul postului conform 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 8. candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2015 şi/sau iulie 2014 şi proba practică/orală în profilul postului conform 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare,
 9. candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2014 şi/sau iulie 2015 şi proba practică/orală în profilul conform 89 alin. (4), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.
 10. candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 11. candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 12. absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform 61 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
 13. absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
 14. candidaţi cu a doua specializare, alia decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 15. candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 16. absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform 61 alin. (9), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
 17. absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
 18. candidaţi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;
 19. candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.
 20. candidaţi care au renunţat la posturile didactice Catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

NOTĂ: Cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesolutionată se soluţionează cu prioritate în toate şedinţele publice de repartizare, începând cu data de 19 august 2016.

Inspector Şcolar General , prof. Andra Bică

Inspector Resurse Umane, prof. Silviu Statie

loading...

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like