4 august 2016

ATENŢIE! Ambulanţa Vâlcea angajează şofer!

 

Eşti în căutarea unui loc de muncă? Ambulanţa Vâlcea angajează şofer pentru autosanitară II, post pentru care trebuie să ai permis conducere categoriile B, C, dar şi un certificat de ambulanţier pe care îl puteţi obţine în urma unui curs de perfecţionare. Postul vacant este la Substaţia din Râmnicu Vâlcea, iar termenul limită de depunere a dosarelor este de 11 august 2016. Concursul propriu-zis, adică proba scrisă, va avea loc în data de 29 august 2016, iar în data de 31 august va avea loc interviul.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

You May Also Like