2 august 2016

CONCURS pentru un post de ASISTENT MEDICAL GENERALIST la SPITALUL din HOREZU

Conducerea Spitalului Orasenesc din Horezu a scos la concurs un post vacant de asistent medical generalist. Este vorba despre un post de debutant in Sectia Medicina Interna, Laborator Analize Medicale si Compartiment Dietetica.

Termenul limita de depunere a dosarelor este pana in data de 16 august 2016, iar in data de 24 august 2016, ora 09.00, va avea loc proba scrisa a concursului. Cei care vor reusi sa treaca de aceasta proba mai au un hop de trecut, acela fiind interviul din data de 25 august.
Iata ce conditii trebuie sa indeplineasca un candidat pentru a participa la concurs:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivel studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997.

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like