12 septembrie 2016

Școala de Arte din Râmnicu Vâlcea a scos la concurs un post de iconograf

Se cauta iconograf! Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Râmnicu Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de expert, grad profesional I la Secţia Arte Plastice (iconografie).

Valcenii interesati de acest post trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de specialitate; minimum 5 ani vechime în muncă; atestat competenţă lingvistică în limba engleza; experienţa in proiecte culturale europene.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 septembrie 2016, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 03 octombrie 2016, ora 11:00: proba scrisă – str. Gen. Magheru nr. 6, bl. P1 (mezanin); 04 octombrie 2016, ora 11:00: proba practică.

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.