La Bujoreni demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie 

COMUNICAT DE PRESA
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței SEZONUL RECE 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

Începând cu data de 1 noiembrie 2023, la nivelul comunei Bujoreni se dă startul acțiunii de preluare a cererilor în vederea acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, noiembrie 2023 – martie 2024.
Potrivit actelor normative în vigoare (Legea nr. 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie), specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:

 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili solizi sau petrolieri Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.
 • atașăm tabelele în care puteți consulta compensările în funcție de veniturile familiei sau al unei persoane singure. Cetățenii din comuna Bujoreni care îndeplinesc condițiile și doresc obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pot depune o cerere – declarație pe proprie răspundere privind venitul minim garantat. De asemenea, mai sunt necesare următoarele documente:
 1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (în copie)
 • copii după BI-CI;
 • certificatele de naştere ale copiilor;
 • certificatul de căsătorie;
 • alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).
 1. Acte de venit:
  La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusă în luna noiembrie 2023 va fi completată cu veniturile aferente lunii octombrie). Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:
 • drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverințe de venit de la finanțele generale);
 • indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru creșterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.
 • adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit. Categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net/membru de familie: - sumele provenite din alocaţia de stat; - sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei; - bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap; - ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli; - bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”; - veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare
 • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
 • sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională
  OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie
 1. Acte de proprietate/închiriere/folosință
  – copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală / adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate
 2. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.
  Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora. ATENȚIE! Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri – declarație pe propria răspundere pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.
  Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale, precum și nedeclararea bunurilor deținute, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului Penal. IMPORTANT! Termenul de depunere a documentelor necesare la data de 20 a fiecărei luni, la sediul Primăriei Bujoreni, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată, se va pierde o luna de la plată (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabilește cu lună decembrie).

Biroul de comunicare al Primăriei Bujoreni

You May Also Like