Primăria Dăești – ANUNȚ

/

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă inaintăm documentaţia cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de consilier achizitii publice, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Achizitii Publice.
Data, locul şi ora desfăşurării concursului:
Concursul pentru ocuparea postului se va desfăşura la Sediul Primăriei Dăeşti din localitatea Dăeşti, Jud. Vâlcea – sala de şedinţe a Consiliului Local şi va
avea loc după următorul calendar:

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun în 20 de zile de la data
  publicării anunţului pe site-ul ANFP, respectiv in perioada 03.04.2023 – 24.04.2022
 • Proba scrisa se va desfasura in data de 09.05.2023, ora 10,00
 • Proba interviu se va sustine in maximum 5 zile lucratoare de la data
  sustinerii probei scrise
  Condiţii de participare la concurs:
 1. Condiţiile generale
 • Condiţiile prevăzute de art. 465 din din O.G. nr. 57/2019 privind
  Codul Administrativ
 1. Condiţiispecifice:
 • studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • nu necesită vechime
  Durata normală a timpului de muncă:
  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Bibliografia de concurs:
 1. Constitutia Romaniei;
 2. O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
  formelor de discriminare, epublicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
  barbate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
  ulterioare
 6. HGR 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
  la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .
 7. Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea nr. 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.
  Tematica:
 9. Titlul II: Drepturi, libertati si indatoriri fundamentale;
  Reglementari privind Codul administrativ;
 • Partea a V a: Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului
  sau a unitatilor administrativ teritoriale
 • Partea a VI a: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
  contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri
  publice:
 • Titlul I: Dispoziţii generale;
 • Titlul II: Statutul functionarilor publici.
 1. Reglementari privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Reglementari privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare – integral
 4. HGR 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare –integral
 5. Legea nr. nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;
 6. Legea nr. nr. 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
loading...

You May Also Like