13 martie 2017

Penelistul Ion Bîzic, bun de Parchet. Curtea de Conturi devoalează neregulile de la Primăria Băbeni

Ziarul de Vâlcea a intrat în posesia raportului Curţii de Conturi pentru Primăria Băbeni. Prezentăm articolul preluat din Ziarul de Vâlcea (www.ziaruldevalcea.ro) despre activitatea penelistului Ion Bîzîc, fostul primar al oraşului Băbeni între 2012 – 2016, specificând că personajul semnează toate documentele trecându-şi înaintea numelui particula ,,jr” , de la jurist. Încă un amănunt important: Bîzîc este unul dintre apropiaţii preşedintelui PNL Vâlcea, Cristian Buican şi îndeplineşte funcţia de secretar al filialei. A candidat din partea PNL pe locul trei, la Camera Deputaţilor, asigurând dezastrul listei liberalilor. Iată ce au citat colegii de la Ziarul de Vâlcea, din raportul Curţii de Conturi:
PS: Titlul ne aparţine.

În cadrul raportului Curţii de Conturi se menţionează că, din cauza nerespectării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, salariile primite în anul 2015 de către angajații Primăriei Băbeni (condusă atunci de liberalul Ion Bîzîc) și de către personalul nedidactic al Liceului George Țărnea și al Şcolii Gimnaziale Valea Mare, au fost mai mari decât cele stabilite de legea unică a salarizării, valoarea abaterii fiind de 140 mii lei la care se adaugă accesorii în valoare de 13 mii lei. La ordonatorii terțiari din subordine, Liceul George Țărnea și Școala Gimnazială Valea Mare, nu s-a calculat și nu s-a înregistrat în contabilitate cronologic, sistematic și la zi, amortizarea activelor fixe corporale. La Liceul George Țărnea s-a constatat înregistrea eronată în costurile perioadei a unor obiecte de inventar achiziționate în anul 2015, în valoare 57 mii lei. Tot Curtea de Conturi a descoperit că sistemul de control intern al Primăriei Băbeni nu permite conducerii entității să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate, deoarece: conducerea entităţii nu a identificat riscurile; deși la nivelul instituției au fost întocmite 26 de proceduri operaționale, acestea sunt făcute formal şi nu se aplică, listele de difuzare a acestora nefiind semnate de persoanele implicate; nu a fost elaborată și implementată o procedură operațională privind circuitul documentelor; procesul de management al riscului nu se efectuează; conducerea nu a elaborat un plan de dezvoltare a controlului intern; deși există un compartiment de audit intern postul de auditor intern este vacant. Din verificarea unui număr de 31 de autorizații de construire al căror termen de valabilitate a expirat s-a constatat că 15 beneficiari ai acestora nu au declarat clădirile în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, valoarea abaterii constatate fiind de 6 mii lei și reprezintă valoarea impozitului pe clădirile deținute de persoanele fizice nestabilit, neînregistrat și neîncasat, la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. La nivelul Primăriei Băbeni taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului fiscal, valoarea abaterii constatate fiind de 45 mii lei și reprezintă valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire nestabilită, neînregistrată și neîncasată. În cazul a doi contribuabili persoane juridice impozitul pe terenul intravilan nu a fost stabilit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, valoarea abaterii constatate fiind de 13,4 mii lei și reprezintă valoarea impozitului pe terenul intravilan deținut de persoanele juridice nestabilit, neînregistrat și neîncasat, la care se adaugă accesorii în sumă de 8,1 mii lei. La Liceul George Țărnea și la Școala Gimnazială Valea Mare, s-a constatat că, în perioada 2013-2016, au fost achitate drepturi pentru incapacitate temporară de muncă din creditele primite de la bugetul local în valoare 26 mii lei pentru care nu s-au depus solicitări scrise de recuperare de la Casa de Asigurări de Sănătate și nu a fost recuperată suma de 26 mii lei din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate deși dreptul de a solicita recuperarea acestor sume este de 90 de zile. Pentru nerecuperarea sumelor au fost calculate accesorii în valoare de 11 mii lei. La Liceul George Țărnea s-a constatat că au fost calculate și acordate eronat, în baza unor sentințe judecătorești, drepturi salariale în valoarea de 24 mii lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 4 mii lei. La Școala Gimnazială Valea Mare au fost calculate și acordate eronat drepturi salariale, valoarea abaterii fiind de 44 mii lei (din care 3 mii lei reprezintă drepturi salariale calculate și acordate eronat angajaților iar 41 mii lei reprezintă drepturi necalculate și neacordate salariaților în baza sentinței civile nr. 697/22.09.2010).

La 4 lucrări de investiţii, valoarea facturată era mai mare decât valoarea lucrărilor efectiv executate

În anul 2015, la nivelul Primăriei Băbeni s-a plătit din bugetul local o amendă contravențională în sumă de 20 mii lei, fără a se recupera de la persoanele vinovate contravaloarea acesteia inclusiv accesorii aferente în sumă de 3 mii lei. La Liceul George Țărnea și la Școala Gimnazială Valea Mare, s-a constatat achiziționarea și plata unor servicii pentru care nu au fost întocmite documente din care să rezulte necesitatea aprovizionării acestora și pentru care nu au fost prezentate documente din care să rezulte realitatea serviciului efectuat respectiv comenzi, devize, situații de plată, procese verbale, certificte de garanție etc., valoarea abaterii fiind de 34 mii lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 4 mii lei. La Liceul George Țărnea, s-a constatat nerespectarea dispoziţiilor legale privind lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru bunuri, pe bază de documente justificative legal întocmite care să certifice primirea bunurilor, entitatea auditată neprocedând la întocmirea notelor interne de recepţie şi constatare diferenţe pentru materialele achiziţionate. De asemenea la darea în consum a materialelor nu s-au întocmit bonuri de consum, acestea fiind trecute pe costuri integral, în baza facturilor de aprovizionare. Din verificarea documentelor de aprovizionare, a listelor de inventariere a activelor fixe și obiectelor de inventar s-a constatat că la Școala Gimnazială Valea Mare s-au achiziționat tonere Canon 6K cu valoare totală de 3 mii lei, 5 tonere Konica 15 K și o unitate de copiator ADF Canon, în valoare totală de 3 mii lei deși entitatea nu are în dotare copiatoare sau imprimante care să utilizeze astfel de consumabile. La Școala Gimnazială Valea Mare s-a constatat nerespectarea dispoziţiilor legale privind inventarierea tuturor elementelor de activ şi de pasiv din patrimoniul instituţiei, fiind omise de la operaţiunea de inventariere anuală a patrimoniului obiecte de inventar în valoare de 28 mii lei. De asemenea s-a constatat că entitatea are înregistrate în mod eronat în listele de inventariere a obiectelor de inventar și implicit în contul 303 ,,Materiale de natura obiectelor de inventar” 2 multifuncționale Work 5222, cu o valoare individuală de 5 mii lei și un server în valoare de 4 mii lei. La Liceul George Țărnea nu au fost inventariate la data de 31.12.2015 obiecte de inventar în valoare de 57 mii lei. La Liceul George Țărnea și la Școala Gimnazială Valea Mare nu se conduce evidența operațiunilor de casă conform prevederilor legale în vigoare, respectiv nu se întocmește registrul de casă în care să consemneze în mod cronologic și sistematic toate operațiunile efectuate în numerar. Astfel, în contul 531 ,,Casa”, cei doi ordonatori terțiari de credite nu au reflectat operațiuni efectuate cu numerar în valoare de 147 mii lei, acestea fiind înregistrate ca plăți din Trezorerie (contul 770 „Finanțarea de la buget”). Urmare a verificării unui număr de 25 de lucrări de investiții, modernizări și reparații executate la nivelul UATO Băbeni s-a constatat că în 4 cazuri valoarea lucrărilor facturate este mai mare decât valoarea lucrărilor efectiv executate, valoarea operațiunilor care constituie abaterea fiind de 44 mii lei și reprezintă lucrări facturate dar neexecutate, la care se adaugă accesorii în valoare de 3 mii lei. La Liceul George Țărnea și la Școala Gimnazială Valea Mare nu s-au utilizat mijloacele electronice pentru realizarea achizițiilor directe iar la Școala Gimnazială Valea Mare nu a fost întocmit programul anual de achiziții publice. Abaterile pentru care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral in timpul misiunii de audit.
Petre Coman

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.